Звіт директора школи

Нетецької С.М.

за 2016/2017 навчальний рік

перед громадськістю на педагогічно-батьківській конференції

28 серпня 2017 року

 

Вступ

 

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно зі  ст.53 Конституції України, Законів України «Проосвіту»,  «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту, Правил конкурсного приймання та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі.

На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється  теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМО, районних методичних обєднаннях учителів,  районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах,  використовують Інтернет-ресурси.

У вересні 2017 року школа розпочне свій 8 навчальний рік.

У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив працював за педагогічною проблемою « Забезпечення компетентнісно спрямованої освіти шляхом підвищення педагогічної майстерності учителів, оволодіння ними ефективними методами навчання і виховання через формування освітнього простору »,  за науково-методичною проблемою « Створення полікультурного та полілінгвістичного простору, побудованого на міжкультурному діалозі». Під полілінгвістичним і полікультурним простором ми розуміємо інтегрований простір, у якому учні вивчають декілька іноземних мов, мають толерантне ставлення до інших культур, в той же час усвідомлюючи належність до свого власного народу. За виховною проблемою «Формування гармонійної, гуманної, толерантної, творчо розвиненої, культурної особистості, яка володіє високими моральними якостями, є патріотом своєї Вітчизни і проектувальником свого власного життя».

 

У 2016/2017н.р. функціонування освітньої системи було спрямовано на реалізацію пріоритетних завдань, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими документами галузі Міністерства освіти і науки України, міста, області.

Головним завданням та основними напрямами роботи школи у 2016/2017 н.р. були наступні:

виховання школярів у дусі національно-патріотичного спрямування і створення умов для забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти; для реалізації індивідуальних творчих потреб;

пошук і відбір творчо обдарованих і здібних дітей; удосконалення системи роботи з професійної орієнтації учнів; професійного розвитку педагогів;

формування предметних компетентностей з метою їх належної підготовки до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

становлення в учнів цілісного, наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної  і соціальної компетенстності.

У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання з вивчення іноземних мов.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

 

 

     

 

Підсумки навчальної роботи

Вся навчальна робота в спеціалізованій школі № 47 проводилась згідно річного плану роботи та законодавчих документів про освіту: Законів України «Про дошкільну освіту», « Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392, відповідно до базового компоненту дошкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2012 №615) «Про інноваційну діяльність», Державної програми «Вчитель», Рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 №1/9-318),  на виконання наказу управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної у місті Києві державної адміністрації  від  07.09.2016 р.    № 379 « Про затвердження структури  та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладів освіти району  у 2016-2017 навчальному році».

  Педагогічний колектив протягом навчального року працював над навчально-методичною темою «Забезпечення компетентнісно спрямованої освіти шляхом підвищення педагогічної майстерності учителів, оволодіння ними ефективними методами навчання і виховання через створення освітнього простору».

   Навчально-виховний процес забезпечували 70 вчителів, з них за сумісництвом – 1 вчитель (мистецтва Беліловська В.В.), 4 вчителя знаходяться у декретній відпустці. Нагороджені знаком «Відмінник освіти» - 3 вчителя ( Нетецька С.М., Бутко С.В., Нагорна С.М.), мають звання «Вчитель-методист» - 12 вчителів (Нетецька С.М., Бутко С.В., Гончарова І.В., Макушенко В.М., Семеніст О.І., Прищепа Л.Г., Романенко Г.М., Нагорна С.М., Малай Н.І., Мельник Л.І., Бондар О.А.,  Чулак Л.І.), звання «Старший вчитель» - 10 вчителів (Ткаченко Т.М., Горбунова Л.С., Данько К.А., Хмельницька І.І., Казимірів І.В., Іванова Н.В., Карпова Л.І., Лясоцька О.В.,  Зайцева К.В., Бурлак Л.М.) вищу категорію – 28 вчителів,  І категорію – 8 вчителів, ІІ категорію –16 вчителів, спеціалістів – 18 вчителів.

Методична робота покликана систематично підвищувати теоретичний і методичний рівень викладання основ предметів. В зв’язку із цим всім вчителям необхідно підвищувати рівень кваліфікації на курсах і займатися самоосвітою.

У цьому навчальному році проходили атестацію 11 вчителів.

Підтверджували свій фаховий рівень в Інституті післядипломної педагогічної освіти при Київському університеті ім. Бориса Грінченка вчителі: Бурлак Л.М., Шпонарський М.В., Радзімовська О.В., Макушенко В.М., Семеніст О.І., Валуйська О.М., Володіна Ю.М., Хмельницька І.І., Осадченко Т.А., Безвиненко Г.В., Горбунова Л.С., Головаш Н.П.

Атестацію пройшли у 2016-2017 н.р. 11 вчителів: Нетецька С.М. (підтверджено вищу категорію та звання «Вчитель – методист»), Семеніст О.І. (підтверджено вищу категорію та присвоєно звання «Вчитель – методист»), Бурлак Л.М. (підтверджено вищу категорію та присвоєно звання «Старший вчитель»), Осадченко Т.А. (присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»), Пискун Ю.В., Володіна Ю.М., Омелянчук І.І., Стацюк Ю.О., Лисяна А.В., Безвиненко Г.В., Валуйська О.М. (присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»).

З 726 учнів за обліком на 05.09.2016 р. з урахуванням новоприбулих та тих, хто вибув, закінчили навчальний рік 713 учнів.

Навчальні програми за змістом виконані з усіх предметів.

      

З високим рівнем знань закінчили рік 135 учнів (2-4 класи – 76 учнів, 5-9 класи – 48 учнів, 10-11 класи – 11 учнів), що складає  18,9%:

 

-         Беліченко Є., Борис Є., Карпенко К., Колесніков І., Максимова с., Маркович Є., Панченко Д., Пекарик А., Полгородник А.,             Суган С. (2-А кл.);

-         Буртова Є., Гардецький Р., Горіна А., Гулейчук А., Джеджула М., Князевич Є.,  Коваль Б., Куницька Д., Мастило А., Мостовий М., Сенюта А. (2-Б кл.);

-         Буксанчук С., Квазенков І., Кочегарова П., Макарова М., Павлик Н., Тихоненко І. (2-В кл.);

-         Коломієць І., Мечкало Є., Мотіна А., Покотило Д.. Шлінчак С. (2-Г кл.);

-         Безугла А., Блан З., Болотенюк В., Еліч М., Лісов І., Манелюк Т., Серговський А., Ходорковська К., Шатковський Є., Ярошенко А. (3-А кл.);

-         Білоус М., Диковицька, Зоц С., Селюк Е., Комісарайтіс Е.(3-Б кл.);

-         Балабанов П., Говоруха А., Дьомкін П., Єфімцев М., Малай С., Нестеренко С., Ноженко І., Отіашвілі Н., Юханов В. (3-В кл.);

-         Бей О., Мелащенко А., Нінідзе Г., Піляєва М., Сахно С., Хмілевська Є., Хомович М., Шлінчак С. (4-А кл.);

-         Бухтіяров В., Маменко Т. (4-Б кл.);

-         Князевич К., Макаренко В., Морозов А., Науменко П., Нощенко А., Сіра М., Фреюк Є. , Штангеєв О.(4-В кл);

-         Каленіченко В., Мамалат Є., Гудз І., Софієва А. (5-А кл.);

-         Полгородник А., Дашковська М., Пушкар О., Юрченко Н., (5-Б кл.);

-         Ващенко М., Кріль О., Лукашенко Р., Фурсова С. (5-В кл.);

-         Болотенюк Т., Колова М., Костенко Д., Мовчан Д., Третьякова Т. (6-А кл.);

-         Болтенко М., Бухтіярова М., Дерев’янчук С., Енгель П., Ібрагімова А., Казимирів Д., Карпенко Д., Сидоренко В., Федорчук М. (6-Б кл.);

-         Іващук А., Сидоренко Р., Чуб І., Чепіль О. (6-В кл.);

-         Васильченко А., Манелюк О., Літвінов Д., Терещенко Л., Диченко Т.  (7-А кл.);

-         Лозіна С., Цимбал К. (7-Б кл.);

-         Диба О., Зелінська (8-А кл.);

-         Лебега І. (8-Б кл.);

-         Литвин Н., Морозова А., Нечмоня Д., Ревічева А., Чербар  М., Лукяненко А.(9-А кл.);

-         Букшань М., Сосінович С. (9-Б кл.);

-         Андес Е., Демідова К., Крачкова Т., Шин О., Широлапов К. (10-А кл.);

-         Магаляс А., Маменко А. (10-Б кл.);

-         Болотенюк Д., Корх М., Наливайко Т., Шепеленко О.  (11-А кл.);

 

1-4класи закінчили 379 учнів (262 атестованих), з них з високим рівнем

знань 76 учнів, що складає 29%: 10 учнів (2-А кл.), 11 учнів (2-Б кл.), 7 учнів (2-В кл.), 5 учнів (2-Г кл.),  10 учнів (3-А кл.), 5 учнів ( 3-Б кл.); 9 учнів (3-В кл.); 8 учнів (4-А кл.); 3 учні (4-Б кл.); 8 учнів  (4-В кл.).

         З достатнім рівнем знань закінчили навчальний рік 141 учень, що складає 53,8%

Всіх учнів 1-4 класів переведено до наступних класів

5-9 класи закінчили 280 учнів, з них з високим рівнем знань 48 учнів, що

 складає 17,14%: 4 учні (5-А кл.); 4 учні (5-Б кл.); 4 учні (5-В кл.); 5 учнів    (6-А кл.); 9 учнів (6-Б кл.); 4 учні (6-В кл.); 5 учнів ( 7-А кл.); 2 учні ( 7-Б кл.); 2 учні ( 8-А кл.); 1 учень ( 8-Б кл).; 6 учнів (9-А кл.); 2 учні (9-Б кл).

З достатнім рівнем знань закінчили 125 учнів 5-9 класів, що складає 44,64%.

  Всіх учнів  5-8 кл.  переведено до наступних класів.

Закінчили 9-А, 9-Б класи 43 учні. 

Всі учні були допущені до державної підсумкової атестації . Звільнено від ДПА з усіх предметів учня 9-Б класу Занюка А. (згідно з довідкою ЛКК за станом здоров’я) та ученицю 9-А класу Александріді М. з англійської мови, як учасницю міжнародних змагань (згідно листа МОН від 26.06.2017 № 063-4950 та рішення педагогічної ради, протокол №4 від 26.05.2017) 

Учні 9-А, 9-Б класу навчались за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 р. №182 (додаток №22), проходили атестацію з української мови, математики та англійської  мови.

Високий рівень знань з усіх предметів показали учні 9-А класу Литвин Н., Морозова А., Нечмоня Д., Ревічева А., Чербар М.; високий та достатній рівень – Грецька І. Лукяненко А.; достатній рівень – 13 учнів.

Високий рівень знань з усіх предметів показали учні 9-Б класу       Букшань М., Сосінович С. Бондаренко К.; високий та достатній рівень – Бондаренко К., Голубицька О.,Самокіш Є; достатній рівень – 12 учнів.

Оцінок початкового рівня знань немає.

За результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації  виписані додатки до свідоцтв.

Учні Букшань М., Литвин Н., Морозова А., Нечмоня Д., Ревічева А., Сосінович С., Чербар М. одержали свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

      Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у 10-11 класах навчання організоване за профільним напрямом диференціації навчання – поглиблене вивчення іноземних мов. З метою здобуття учнями якісної повної загальної середньої освіти до навчального плану включено наступні профільні дисципліни: німецька мова, англійська література, англійська мова, країнознавство, ділова іноземна мова.

Закінчили 10 клас 38 учнів, з них з високим рівнем знань – 7 учнів: Андес Е., Демідова К., Крачкова Т., Шин О., Широлапов К. (10-А кл.), Магаляс А., Маменко А. (10-Б кл.), окремі оцінки високого та достатнього рівня мають 29 учнів.

    Закінчили 11 клас 18 учнів, з них з високим рівнем знань – 4 учениці (Болотенюк Д., Корх М., Наливайко Т., Шепеленко О.)  , достатнім – 10 учнів, окремі оцінки високого та достатнього рівня мають 14 учнів класу. Всі учні   11-А класу допущені до державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

 11-А клас проходив ДПА у формі ЗНО з 23.05.17 по 16.06 17р.

В 11-А класі атестацію у формі ЗНО пройшли 18 учнів.

Учні навчались за профілем – поглиблене вивчення іноземних мов і складали державну підсумкову атестацію з таких предметів: 

-         української мова -18 учнів;

-         історія України – 15 учнів;

-         математика – 6 учнів;

-         англійська мова  -  14 учнів;

-         хімія – 1 учениця.

  Високий рівень знань з усіх предметів показали учні 11-А класу Болотенюк Д. (всі предмети 12 балів), Корх М.; високий та достатній рівень – Шепеленко О., Наливайко Т., Большакова А., Сосницька Л.; достатній рівень – Васильченко П., Гурський Г., достатній та середній – 7 учнів.

 

За результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації

виписані додатки до атестатів.  Учні 11-А класу Болотенюк Д., Корх М. отримали атестат особливого зразка та нагороджені золотою медаллю  «За високі досягнення у навчанні», Шепеленко О. отримала атестат особливого зразка та нагороджена срібною медаллю  «За високі досягнення у навчанні» 

 

Цифровий аналіз навчальних досягнень учнів:

 

К-ть учнів/

атестованих

Високий рівень знань

Достатній рівень знань

Середній рівень знань

Початковий рівень знань

 

 

Всі

Окремі

Всі

Окремі

Всі

Окремі

Всі

Окремі

Початкова школа

379/ 262

76

175

141

31

2

37

-

-

Середня школа

280/

280

48

231

125

102

-

102

-

-

Старша школа

54/54

11

43

     24

   19

-

19

-

-

Всього

713/

596

135

449

290

152

2

158

-

-

 

З метою підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей і природних обдарувань вчителі заохотили учнів школи до участі в шкільних та районних олімпіадах.

Вчителям, які підготували призерів районних олімпіад Хадиці А.О. (одне 1 місце), Беліловська В.В. (одне 1 місце), Данько К.А. (одне 2 місце, чотири 3 місця), Горбунова Л.С. (шість 3 місць), Володіна Ю.М. (чотири 3 місця), Карпова Л.І. (одне 2 місце), Бутко С.В. (три 3 місця), Кулєшов І.А. (два 3 місця), Демчук Л.Є. (одне 3 місце), Прищепа Л.Г. (одне 3 місце) оголошено подяку наказом по закладу.

В школі проводиться цілеспрямована робота по формуванню інтересу учнів до здобуття знань, зацікавлення їх у якісному і поглибленому вивченню базових дисциплін.

 Вчителям, які підготували призерів конкурсу-захисту робіт МАН Прищепі Л.Г., Володіній Ю.М., Данько К.А., Хадиці А.О., Бєлій К.В. оголошено подяку наказом по закладу.

Адміністрацією школи протягом року вивчався стан викладання зарубіжної літератури, фізичної культури, іноземних мов, проводився класно-узагальнюючий контроль у 5-А кл., у 5-Б кл., у 5-В кл. Проводились контрольні зрізи знань у профільних 10-11 класах у грудні з іноземних мов; проводились контроль аудіювання на уроках іноземної мови, аудіювання та читання мовчки з української  мови; контрольні директорські роботи з  української мови   (5-А, 5-Б,5-В, 8-А, 8-Б, 10-А), зарубіжної літератури (6-10 кл.), техніки читання (2-4 кл.), з української мови та читання (3-4 кл.), систематично перевірялось ведення щоденників учнями та стан перевірки їх класними керівниками; аналізувався стан ведення зошитів та їх перевірки вчителями, стан індивідуального навчання, стан відвідування занять учнями різних вікових груп; проводився контроль за проведенням класних годин і факультативів; проводився аналіз тематичного обліку знань із навчальних предметів у класних журналах, об’єктивність виставлення тематичних оцінок; виконання державних програм з основ наук за І семестр та за рік.

Адміністрацією школи протягом листопада-грудня вивчався стан викладання іноземних мов в закладі. З цією метою проводилось відвідування уроків англійської, німецької мов, засідань МО, позакласних заходів, вивчалось ведення документації (календарне планування навчальних програм, поурочні плани вчителів, план роботи МО, ведення класних журналів, зошитів учнів), матеріальне забезпечення викладання іноземних мов, проведено контрольні роботи  з окремих видів мовленнєвої діяльності для вивчення рівня навчальних досягнень учнів з англійської, німецької мов.

У закладі відбувається модернізація іншомовної освіти. Визначилися наступні пріоритетні напрями в галузі викладання іноземних мов, а саме:

                запровадження вивчення іноземних мов з 1-го класу;

                запровадження вивчення другої іноземної мови з 2 класу;

                апробація нових навчально-методичних комплексів з іноземної мови відповідно до нових навчальних програм;

                перегляд критеріїв оцінювання та рівнів володіння іноземними мовами відповідно до нових навчальних програм та загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

                запровадження в профільному 10-му класі нових предметів, таких як «Ділова іноземна мова», «Англійська література», «Країнознавство»;

                виконання державних вимог та рівня загальноосвітньої підготовки учнів відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

                відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.05.2015 року № 539 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі спеціалізованої школи № 47 ім. А.С.Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов» вчителями іноземної мови розроблялась програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування навчально-виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу в умовах міжкультурної комунікації учнів»

Висновки про контроль за станом викладання англійської та німецької мов зроблені також на основі аналізу рівня теоретичної, методичної та мовної підготовки вчителів, відвіданих уроків, перевіреної шкільної документації, учнівських зошитів, словників, бесід з учнями та діагностичних контрольних замірів з письма, усного мовлення та аудіювання, які показали сформованість знань, умінь і навичок учнів з іноземної мови.

Представниками адміністрації було відвідано 126 уроків, 37 позакласних заходів, перевірено стан ведення учнівських робочих зошитів та словників з ан­глійської мови та зошитів для проведення контрольних робіт по видах мовленнєвої діяльності.

На високому рівні проводять уроки вчителі  Сердюк О.М., Данько К.А., Осадченко Т.А.,  Голубкова А.Е., Фрунзе А.В., Терещенко Н.А, Демчук Л.Є.

Відзначені творчі пошуки вчителів кафедри   Терещенко Н.А., Малай Н.В., Фрунзе А.В. Упроваджуються такі нові технології, як комунікативна методика.

На уроках використовуються сучасні автентичні тексти, підручники видавництва «Макмілан», «Лонгман», «Хубер», «Клєтт», «Карнельсон», «Лінгвіст» матеріали науково-методичних журналів, збірки для аудіювання та аудіозаписи видавництва Оксфордського університету, комп'ютерні програми для навчання, тестового контролю.

Розвиваючий характер мають уроки  вчителів:  Данько К.А., Пискун Ю.В., Демчук Л.Є.

Учителі використовують різні форми, методи, засоби навчання, такі, як:

1. Фронтальна, групова, парна, індивідуальна.

2. Самостійна робота учнів, творчі завдання, проектні роботи, твори.

Вчителями іноземних мов проведено проектні роботи за темами та проектні роботи до Дня святого Миколая та Адвенту. Проведено конкурси до цих свят та нагородження учнів школи.

Ефективна активізація пізнавальної діяльності відмічена на уроках англійської та німецької мов.

Індивідуалізація та диференціація досягаються такими засобами:

    урахування особливостей учнів та рівень їх підготовки.

    використання індивідуальних завдань, відбір навчального матеріалу.

Вчителі  застосовують різноманітність форм перевірки знань.

Естетичний вплив уроків сприяє стійкому інтересу учнів до вивчення іноземних мов, високі показники учнів у навчанні.

За наслідками перевірки знань найвищу результативність демонструють вчителі: Данько К.А., Голубкова А.Е.,Терещенко Н.А., Фрунзе А.В.

Аналіз шкільної документації показав, що вчителі систематич­но перевіряють учнівські зошити, словники, записи в класних жур­налах ведуть правильно.

На підставі вищезазначеного та з метою усунення недоліків по школі був виданий наказ « Про результати вивчення стану викладання англійської, німецької мов, контролю за рівнем навчальних досягнень учнів з англійської, німецької мов».

З  метою контролю за веденням шкільної документації та організацією  навчально-виховного процесу   адміністрацією школи проводилась перевірка ведення учнівських щоденників 2 -11 класів. Зверталась увага класних керівників на обов’язкове доведення до відома батьків учнів тематичних оцінок, вчителів- предметників на систематичну роботу з учнівськими щоденниками.

Протягом року  адміністрацією школи  систематично перевірялись класні журнали, про що свідчать  записи в  розділі  „ Зауваження до ведення  журналу”.

Виправлення оцінок, що має місце в класних журналах, оформлене належним чином  ( на всі виправлення є відповідні підтвердження і письмові пояснення вчителів предметників та класних керівників). Відповідні порушення зафіксовані на сторінках «Зауваження до ведення класного журналу».

Однією із форм внутрішкільного контролю є класно-узагальнюючий контроль. Протягом  року такий контроль проводився в 5-А кл., 5-Б кл., 5-В кл. На основі перевірки були видані накази, в яких  пропонувалось класним керівникам (Сердюк О.М., Мельник Н.В., Осадченко Т.А.) працювати над налагодженням більш тісного контакту  з  батьками, посилення контролю за станом ведення щоденників, а вчителям враховувати  в своїй роботі  психологічні особливості певного віку школярів. Враховуючи розумовий потенціал класу, більш урізноманітнювати форми, методи навчання, ширше впроваджувати в педагогічну практику різні види уроків, ширше застосовувати на уроках аудіовізуальні засоби навчання,наочний матеріал, більше приділяти уваги формуванню в учнів умінь аналізувати, порівнювати, робити висновки.

Заступниками директора з навчально-виховної роботи Бутко С.В., Лясоцькою О.В., Фрунзе А.В., Ткаченко Т.М. протягом навчального року відвідувались  уроки вчителів закладу з метою контролю за станом викладання предметів та надання методичної допомоги. У квітні - травні 2017 в закладі проводився Тиждень відкритих дверей – вчителі проводили відкриті уроки для методичного об’єднання та запрошували батьків учнів.

 

Підсумки науково-методичної роботи

 1.     Організаційно-керівна діяльність:

-         Засідання методичної ради (основні питання, які розглядалися з методичної роботи);

У 2016-2017 навчальному році на засіданнях МР були розглянуті такі питання:

-         Підсумки методичної роботи за 2015-2016 н.р., основні завдання на новий навчальний рік.

-         Інструктивно-методичні наради.

-         Затвердження НМК на 2016-2017 н.р., навчальних планів і програм, планів роботи ШМО.

-         Проведення дослідницько-експериментальної роботи на базі школи (ІІ етап).

-         Організація та проведення шкільних предметних та районних олімпіад.

-         Підсумки моніторингу навчальної діяльності за результатами півріч.

-         Моніторинг якості освіти в школі. Результати діагностики рівня навчальних досягнень учнів за І та ІІ півріччя. Порівняльна характеристика.

-         Робота з обдарованими учнями.

-         Інформація про хід атестації вчителів.

-         Підведення підсумків атестації вчителів школи, аналіз реалізації системи курсової підготовки.

-         Підготовка до підсумкової атестації у 9-х, 11-х класах.

-         Підведення підсумків з самоосвіти, самооцінка професійного розвитку вчителів.

-         Моніторинг навчальної діяльності за рік. Результативність роботи МР.

-         Обговорення плану роботи на 2017-2018 н.р.

 

-         Співпраця з ВНЗ, науковими закладами, освітніми установами та громадськими організаціями:

Київський національний торгівельно-економічний університет.

Київський міжнародний університет

Бібліотека №150, філіал №13 Печерської ЦБС (Жовтень 2016 року, акція «Живи, книго!»)

Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини» 

Центр німецької культури «Відерштраль» (Святкування Дня Європи, 19.05.2017 року)

Київський національний лінгвістичний університет

Національна академія внутрішніх справ

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (Виїзна конференція   педагогічного колективу «Г.Сковорода – Людина Світу з українським серцем»)

 2.     Методична діяльність:

Науково-методична проблема,над якою працює в цьому році СШ№47, основні напрями діяльності;

Проблеми, над якими працює колектив школи в межах

експериментальної діяльності.

 

1.     Формування освітнього середовища школи в умовах міжкультурної комунікації учнів.

2.     Формування моделі випускника майбутнього – Людини Світу.

3.     Формування вмінь та навичок при вивченні другої іноземної мови з другого класу в умовах успіху та позитивної мотивації в навчальній діяльності та розвитку пізнавальної активності учнів початкової школи.

4.     Впровадження нових освітніх стандартів в умовах забезпечення профілізації навчання, орієнтованого на формування полілінгвістичної компетентності учнів.

 Методичну роботу в 2016-2017 н .р. було направлено на реалізацію основної мети школи «Забезпечення компетентнісно спрямованої освіти шляхом підвищення педагогічної майстерності учителів, оволодіння ними ефективними методами навчання і виховання через створення освітнього простору».

Науково-методичну роботу було направлено на реалізацію теми «Збагачення змісту освітньої діяльності, її форм і методів під час формування освітнього середовища в умовах міжкультурної комунікації учнів», з цією метою роботу педагогічного колективу було спрямовано на:

-Впровадження дослідницького методу та методу проектів в процес формування вчителем своєї системи роботи, яка передбачає якісні зміни у його викладацькій діяльності і рівні професійної майстерності.

- Аналіз сучасних технологій освіти в Україні і за її межами.

- Вивчення педагогічного досвіду різних навчальних закладів і окремих педагогів-практиків з питань організації роботи з обдарованими і здібними учнями. Створення бази даних щодо моделі навчального закладу.

- Створення власної авторської програми «Іноземна мова як друга для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов», яка буде погоджена науково-методичною радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

- Визначення основних напрямків і шляхів формування творчої особистості учня.

- Активізація дослідницької діяльності учителів у галузі педагогіки, психології, соціології, управління навчально-виховним процесом.

- Організація роботи щодо створення школи майбутнього.

- Вивчати досвід роботи в режимі школи повного дня.

Проблеми, над вирішенням яких працювала виховна служба школи, згідно з «Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді» (2015р.):

-      Формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

-      Утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного  та історичного минулого України.

-      Утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства.

-      Культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи.

-      Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій.

 3.     Науково-методичний супровід:

-         Участь вчителів у конкурсах з фахової майстерності тощо;

У 2016-2017 н.р. учитель початкових класів Омелянчук Ірина Іванівна брала участь у конкурсі «Учитель року».

-         Робота з обдарованими дітьми.

 

Напрям роботи (супроводу)

Форми роботи

Тематика засідань

Відповіальний

Організація роботи по підготовці здібних та обдарованих учнів до інтелектуальних змагань 2016/2017 навчального року.

Консультація

За збірниками олімпіадних завдань

Керівники МО

Використання до-даткових, індивідуаль-них занять, факуль-тативів, курсів за вибором, спецкурсів та уроків для щотижневої роботи з зазначеними учнями.

Консультація

За збірниками олімпіадних завдань

Керівники МО

Підготовка до участі в МАН

Консультація

Визначення тем науково-дослідних робіт

Лясоцька О.В.

Акторська майстерність

Заняття

Підготовка до шкільних заходів

Педагог-організатор

Протягом року проводилась систематична робота з обдарованими учнями.

Метою роботи з обдарованими учнями є:

-         Розвиток інтелектуальних, трворчих здібностей дітей;

-         Створення сприятливих умов для самореалізації особистості учня;

-         Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу, діагностики обдарованих учнів, визначення особливостей їх обдарованості;

-         Покращення якості підготовки учнів щодо стандартів базової загальної та середньої освіти;

-         Підвищення результативності олімпіад, конкурсів, науково-дослідницьких робіт учнів, членів МАН;

-         Створення умов для ранньої профілізації учнів;

-         Підвищення рівня компетентності та педагогічної майстерності вчителів школи.

Під час підведення підсумків  2016-2017 навчального року було нагороджено грамотами та дипломами переможців:

-         Олімпіад з предметів районного та місцевого рівнів;

-         Конкурсу-захисту учнівських робіт Малої академії наук районного та міського рівнів;

-         Математичного конкурсу «Кенгуру» всеукраїнського та міжнародного етапів;

-         Конкурсу знавців фізики «Левеня» (всеукраїнський етап);

-         Олімпіад з предметів «Олімпус» (всеукраїнський рівень);

-         Міжнародної природознавчої гри «Геліантус»;

-         Українознавчої гри «Соняшник» (регіональний та всеукраїнський рівні);

-         Всеукраїнського конкурсу з німецької мови «Орлятко»;

-         Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч».

4.     Експериментальна робота:

 -         Наявність експериментів Всеукраїнського та регіонального рівней;

Згідно з наказом МОНУ від 18.05.2015р. №539 в школі проводиться  дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня за темою «Формування навчально-виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу в умовах міжкультурної комунікації учнів».

Термін проведення експерименту – 2015-2020.

Науковий керівник: В.М. Зоц, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки НАПН України.

-         Інновації, які втілювались в 2016-2017 році в навчальний та виховний процес;

Предмет

ПІБ викладачів

Назва інновації

Форма роботи з підготовки учителів до роботи в інноваційному просторі

Напрацьовані матеріали

Англійська мова

Данько К.А.,

вища категорія

Бінарні уроки

Самоосвіта

Конспекти уроків, публікації

Німецька мова

Осадченко Т.А.,                

 І категорія

Інтегровані уроки

Самоосвіта

Конспекти уроків, майстер-клас

Хімія

Бутко С.В.,

вища категорія

Комплексно-хвильові уроки

Самоосвіта

Конспекти уроків, публікації

-         Упровадження результатів інноваційної діяльності;

Інтегровані уроки з використанням англійської та німецької мов проводяться досить часто. Так, протягом квітня-травня 2017р. проведено низку уроків: світова література/англійська мова, географія/англійська мова, хімія/англійська мова, світова література/німецька мова тощо.

-         Розгляд питань інноваційної діяльності на педрадах, семінарах тощо;

Питання інноваційної діяльності постійно розглядаються на педрадах та нарадах при директорі.

-         Створення бази данних інновацій, наявність каталогів тощо;

Створення каталогу інновацій планується на 2017-2018 н.р.

-         Упровадження результатів інноваційної діяльності;

Наукова конференція за підсумками ІІ етапу дослідницько-експериментальної роботи 19 травня 2017 року.

 

5.     Упровадження ІКТ у науково-методичну роботу:

Наявність сайту СШ№47, його адреса

Наявність сторінок (блогів) вчителів

Кількість методичних розробок учителів на основі ІКТ за

2016-2017 н.р.

School47.kiev.ua

-

59

 

6.     Організація та  проведення районних, Всеукраїнських, міжнародних заходів:

-         Сумісно з Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди – виїзна конференція «Григорій Сковорода – Людина Світу з українським серцем» 21.04.2017 року;

-         Сумісно з Центром німецької культури «Wiederstrahl» - святкування Дня Європи 19.05.2017 року.

 

  

Центр німецької культури «Відерштраль». Центр ÖSD. Посольство республіки Австрії в Києві. Гете-Інститут в Україні. Німецька школа «Deutsche Schule Kiew».

Напрямки співпраці

Спільні заходи за 2016-2017 рік (основні заходи)

1.

Обмін кадрами

Малай Н.І., Григор’єва І.В. (вч.нім.мови)

Уроки з носіями мови.

2.

Семінари, тренінги

Mac Millan, Hueber ТСП, Pearson Education

3.

Організація свят

Безпосередня участь у святі.

4.

Обмін методичною літературою

Наочність, підручники, художня література, роздатковий матеріал.

5.

Обмін досвідом, популяризація культури та мови німецькомовних країн.

Святкування Дня Європи. Спільна організація свят. Вшанування звичаїв та традицій.

6.

Центр німецької культури «Wiederstrahl».

Безпосередня участь у заходах.

  

Аналіз готовності школи до 2017 – 2018 н.року

1. Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення за навчальним закладом певної ділянки адміністративного району:  немає

2. Наявність копій первинних списків дітей 6-річного віку, одержаних від виконавчої влади: немає

3. Обладнано для шестирічок :

спалень -   1 , кімнат для відпочинку -  1  , спортмайданчиків -    2 .

4. Кількість:

    груп продовженого дня -    6 , у них дітей  -   210;

    кімнат для відпочинку -    1.

5. У 2017-2018 навчальному році  в навчальному закладі  буде навчатися  730 учнів, 31 клас.

середня наповнюваність класів (груп):

1--9х – 24,5 учнів,

10-11-х – 25 учнів.

6. Наявність проекту плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік:

в наявності

7. Стан та якість ремонту приміщень:

   капітального  -  задовільний;

   поточного     -    задовільний.

   Хто виконував роботи з ремонту будівель: власними силами.

 8. Стан території та  її площа - 10400 кв.м., кількість дерев - 85, у тому числі фруктових дерев – немає, ягідних кущів - немає,  квітників -  4, теплиця (оранжерея) - немає.

9. Кількість і стан допоміжних споруд : немає

Наявність цементованих  майданчиків для сміттєзбірників - 1,

стан – задовільний.

10. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан: задовільний

11. Навчально-дослідна ділянка та її характеристика : немає

12. Спортспоруди і майданчики, ігрові майданчики, їх розміри та технічний стан: 

1060 кв.м, стан задовільний

13. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

 

 Кабінети/ лабораторії

Кількість

Укомплектовано навчальним об-ладнанням відпо-відно до переліку навчально-наоч-них посібників і навчального обладнання

Наявність перспективного плану обладнання кабінету

 

 

     є / немає

Наявність правил безпеки і памяток для кабінетів навчальних закладів, їх виконання

повністю

частково

Біології

1

+

 

+

+

Хімії

1

+

 

+

+

Фізики

1

+

 

+

+

Інформатики

1

+

 

+

+

 

14. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

 

Вид майстерень

Площа, кв.м.

Кількість робочих місць

Наявність обладнання та інструмента за нормою

Тип підлоги

Освітленість

Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)

З обробки металу та деревини

В майстернях відсутнє обладнання , інструменти та матеріали за нормою.

З обробки харчових продуктів

З обробки тканини

 

15. Наявність кабінету профорієнтації: в наявності

16. Наявність методичного кабінету: в наявності

17. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: в наявності

 

18. Наявність технічних засобів навчання (ТЗН), їх стан і зберігання:

Назва технічних засобів навчання

Кількість

У тому числі справних

Компютери та компютерна техніка

55

55

Інтерактивна дошка

5

5

Мультимедійний центр

-

-

Музичний центр

-

-

Магнітофони

4

4

Телевізори

15

15

Кінопроектори

-

-

Діапроектори

-

-

Радіовузол

1

1

Епіпроектори

-

-

Екрани

2

2

Інші пристрої

-

-

 

19. Розміри спортивної  зали - 460 кв.м., наявність обладнання, інвентарю за нормами – в наявності, їх стан, забезпечення пожежної безпеки:

забезпечено за нормами

20. Розміри тренажерної зали - немає

21. Наявність басейну та його стан: немає

22.  Наявність та розміри актової зали – 244 кв.м.

23. Наявність тиру – в наявності, кабінету предмету «Захист Вітчизни» -                    в наявності.

24. Стан меблів (у класних приміщеннях, кабінетах тощо) - задовільний

25. Наявність їдальні або буфету: їдальня та буфет

      кількість посадочних місць : 200

      забезпечення та стан технологічним обладнанням, меблями:  забезпечені                   санітарний стан:  задовільний

      умови для миття рук: так

     Наявність проточної води: холодної -так, гарячої- так.

26. Організація питного режиму: 9 питних фонтанчиків.

27. Наявність медичного, стоматологічного  кабінетів: в наявності

Хто здійснює медичний контроль за станом здоровя дітей:  медична сестра

28. Наявність і стан бібліотеки: в наявності, задовільний

 

29. Фонд підручників 12696, художньої літератури 1263,

     періодичних видань 7, з них 6 – за кошти батьків.

     Забезпеченість підручниками за предметами 60%.

30. Забезпеченість освітлення в класах, кабінетах згідно з нормами: забезпечені

31. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення: 

в наявності

32. Наявність і стан протипожежного обладнання :

протипожежні щити: немає

вогнегасники: 32 шт.

блискавкозахист: в наявності, задовільний

пожежні водойми (гідранти): немає

пожежні рукави: немає

наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації: в наявності

33. Стан покрівлі: задовільний, потребує обстеження

34. Наявність і стан інженерних комунікацій:

       водопостачання: задовільний

       газопостачання: немає

       електропостачання: задовільний

       каналізація: задовільний

35.  Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі: задовільний

36. Наявність  підсобного господарства та його стан: немає

37.Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки

в кабінетах підвищеного ризщику), накази з питань ОП, БЖД: в наявності, відповідають нормативним документам

38. Готовність навчального закладу до зими,  наявність планів підготовки до осінньо-зимового періоду – в наявності. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан: задовільний     

39. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом: вакансія вчителя німецької мови, вчителя англійської мови (станом на 21.08)

Успіхи   школи -   це   не   мої  особисті  успіхи,   а  успіхи всіх учасників  навчально-виховного процесу, це успіхи нашого закладу.

Щиро   вдячна   педагогічному  колективу  за   щоденну  наполегливу працю,  творчість  і  винахідливість. Щиро вдячна всім працівникам школи за сумлінне виконання своїх професійних обов язків,  за особистий внесок кожного в справу створення найсприятливіших умов для перебування і навчання дітей в нашій школі. Особливо хочу подякувати адміністрації,своїм заступникам за розуміння, підтримку, творчість . І все це заради наших дітей, бо діти - то є оцінка нашого життя, його зміст і продовження. Ми повинні дати їм все найкраще, виховати їх добрими, розумними  і  щасливими.

 Шановні учасники зборів! На цьому я закінчую свій звіт. Тож будьмо завжди разом - школа, сім'я, громадськість. Сподіваюся на співпрацю. Всім нам зичу, щоб наші діти зростали вільними, толерантними,  конкурентоспроможними, підготовленими до життєвих випробувань, всебічно розвинутими , але найголовніше – щирими, чуйними людьми, здатними допомагати, розуміти, підтримувати. Нехай всім щастить!

 

 

 

 

Підсумки виховної роботи

Однією з умов досягнення високих результатів в навчанні учнів є організація в школі виховної роботи, основними завданнями якої є:

1.     Формування всебічно розвиненої особистості.

2.     Формування моральної, правової свідомості учнів.

3.     Формування героїко-патріотичної свідомості учнів.

4.     Формування національної свідомості учнів.

5.     Становлення національної школи, національної системи виховання громадянина незалежної держави.

Виховна робота в школі проводиться згідно з річним планом роботи школи та відповідними наказами управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в м. Києві державної адміністрації та програмою дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування навчально-виховного середовища загальноосвітнього закладу в умовах міжкультурної комунікації учнів», була організована за різними напрямками роботи:

-         національно-патріотичне виховання;

-         морально-статеве та гендерне виховання;

-         естетичне виховання;

-         формування здорового способу життя;

-         екологічне;

-         правове виховання та профілактика правопорушень;

-         попередження негативних звичок та жорстокого поводження з дітьми;

-         родинно-сімейне.

 

Найголовніші виховні заходи 2016-2017 н.р.

 

1 вересня 2016 року відбулася перша акція «Подаруємо радість дітям».Колектив школи, батьки, учні  радо долучилися до благодійної акції  на підтримку дітей-сиріт, які перебувають на вихованні КОЦСПРД «Переяслав».  Мета акції: зібрати іграшки , книжки та солодощі до нового навчального року.

Вже доброю традицією є щорічна осіння благодійна виставка-ярмарок «Дари осені» в жовтні, де спільними зусиллями було зібрано кошти, на які ми знову закупили необхідне для дітей  КОЦСПРД «Переяслав», а саме: електроприлади, посуд, засоби гігієни, побутові речі і, звісно, солодощі.

А 19 грудня, на свято Святого Миколая, наші учні та вчителі підготували вихованцям КОЦСПРД «Переяслав» святковий настрій, подарунки на різний смак.

Батьки, діти та вчителі спеціалізованої школи №47 долучились до збору гуманітарної допомоги жителям Авдіївки, який організувала  Печерська в місті Києві державна адміністрація. Гуманітарний вантаж: теплий одяг, ковдри, продукти харчування тривалого зберігання, засоби гігієни, іграшки направлено постраждалим.

Напередодні нового 2017 року відбулася прем’єра вистави «Ніч перед Різдвом» за твором Миколи Гоголя, яка мала великий успіх у глядачів.  З цією виставою ми брали участь у районному фестивалі театрально-драматичних колективів «Кришталевий каштан на Печерську - 2017», та здобули гран-прі конкурсу.

Щороку в Палаці дітей та юнацтва Печерського району проводиться конкурс «Міс та Містер Печерськ», де Міс та Містер 47 школи спробували себе у новому амплуа та здобули почесне друге місце.

Свято краси та моди відбулося й на шкільному конкурсі  «Зимова королева», де свої таланти та дизайнерський хист продемонстрували 21 красуня нашої школи.

Перелік традиційних заходів:

-         концерт до Дня учителя «А у нас день навпаки»,

-         «Свято весни та краси» присвячене 8 березня,

-         День Європи «В Європу з Україною в серці»,

-         «До книги через віки» - виставка приватної колекції «Історія книги XVI-XIXстоліття»,

-         «Руками вчителя» - виставка творчих робіт вчителів,

-         виставка ялинок , світлин та листівок до Нового року,

-         «Нескорені» - до дня пам’яті Героїв Небесної Сотні та Революції гідності,

-         «Подаруй мені серце» - до дня Святого Валентина, 

-         «Мамині руки» - до 8 березня,

-         «Чорнобиль наш біль» - до річниці Чорнобильської трагедії,

-         «Єдність народу – запорука благополуччя і добробуту держави» - до дня Соборності України,

-         «Не згасни, свічка пам’яті »  - до дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій,

-         «Ніколи знову» - до дня Пам’яті та примирення,

-         «Виставка писанок» -  до свята Великодня,

-         «Вишиванка – генетичний код Українця» - до дня вишиванки,

-         «Історією Євробачення» - до дня Європи.

         Життя нашої школи насичене та цікаве. Концерти, зустрічі , подорожі, екскурсії, виставки, квести, флеш-моби, і просто радісне, приємне, душевне спілкування з дітьми, вчителями, батьками нашої школи.