Вступ

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно зі  ст.53 Конституції України, Законів України «Проосвіту»,  «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту, Правил конкурсного приймання та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі.

На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється  теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМО, районних методичних об’єднаннях учителів,  районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах,  використовують Інтернет-ресурси.

У вересні 2018 року школа розпочне свій 9 навчальний рік.

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив працював за педагогічною проблемою « Забезпечення компетентнісно спрямованої освіти шляхом підвищення педагогічної майстерності учителів, оволодіння ними ефективними методами навчання і виховання через формування освітнього простору »,  за науково-методичною проблемою « Створення полікультурного та полілінгвістичного простору, побудованого на міжкультурному діалозі». Під полілінгвістичним і полікультурним простором ми розуміємо інтегрований простір, у якому учні вивчають декілька іноземних мов, мають толерантне ставлення до інших культур, в той же час усвідомлюючи належність до свого власного народу. За виховною проблемою «Формування гармонійної, гуманної, толерантної, творчо розвиненої, культурної особистості, яка володіє високими моральними якостями, є патріотом своєї Вітчизни і проектувальником свого власного життя».

 

У 2017/2018н.р. функціонування освітньої системи було спрямовано на реалізацію пріоритетних завдань, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими документами галузі Міністерства освіти і науки України, міста, області.

Головним завданням та основними напрямами роботи школи у 2017/2018 н.р. були наступні:

виховання школярів у дусі національно-патріотичного спрямування і створення умов для забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти; для реалізації індивідуальних творчих потреб;

пошук і відбір творчо обдарованих і здібних дітей; удосконалення системи роботи з професійної орієнтації учнів; професійного розвитку педагогів;

формування предметних компетентностей з метою їх належної підготовки до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

становлення в учнів цілісного, наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної  і соціальної компетенстності.

У 2017/2018 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання з вивчення іноземних мов.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

 

Підсумки навчальної роботи

Вся навчальна робота в спеціалізованій школі № 47 проводилась згідно з  річним планом роботи та законодавчих документів про освіту: Законів України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392, відповідно до базового компоненту дошкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2012 №615) «Про інноваційну діяльність», Державної програми «Вчитель», Рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 №1/9-318),  на виконання наказу управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної у місті Києві державної адміністрації  від  22.09.2017 р.    454 « Про затвердження структури  та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладів освіти району  у 2017-2018 навчальному році».

  Педагогічний колектив протягом навчального року працював над навчально-методичною темою «Забезпечення компетентнісно спрямованої освіти шляхом підвищення педагогічної майстерності учителів, оволодіння ними ефективними методами навчання і виховання через створення освітнього простору».

   Навчально-виховний процес забезпечували 74 вчителів, 4 вчителя знаходяться у декретній відпустці. Нагороджені знаком «Відмінник освіти» - 3 вчителя ( Нетецька С.М., Бутко С.В.,Мельник Л.М.), мають звання «Вчитель-методист» - 11 вчителів (Нетецька С.М., Бутко С.В., Гончарова І.В., Макушенко В.М., Семеніст О.І., Прищепа Л.Г., Романенко Г.М., Малай Н.І., Мельник Л.І., Бондар О.А.,  Чулак Л.І.), звання «Старший вчитель» - 10 вчителів (Ткаченко Т.М., Горбунова Л.С., Данько К.А., Хмельницька І.І., Казимирів І.В., Іванова Н.В., Карпова Л.І., Лясоцька О.В.,  Зайцева К.В., Бурлак Л.М.), вищу категорію – 31 вчитель,  І категорію – 4 вчителя, ІІ категорію –15 вчителів, спеціалістів – 24 вчителя.

Методична робота покликана систематично підвищувати теоретичний і методичний рівень викладання основ предметів. В зв’язку із цим всім вчителям необхідно підвищувати рівень кваліфікації на курсах і займатися самоосвітою.

У цьому навчальному році проходили атестацію 12 вчителів.

Підтверджували свій фаховий рівень в Інституті післядипломної педагогічної освіти при Київському університеті ім. Бориса Грінченка вчителі: Бутко С.В., Гончарова І.В., Малай Н.І., Карпова Л.І.,Зайцева К.В., Сердюк О.М., Лучкевич-Мініна І.М., Кулєшов І.А., Андрущенко Л.І.

Атестацію пройшли у 2017-2018 н.р. 12 вчителів: Бутко С.В., Гончарова І.В., Малай Н.І. (підтверджено вищу категорію та звання «Вчитель – методист»), Карпова Л.І., Зайцева К.В. (підтверджено вищу категорію та присвоєно звання «Старший вчитель»), Бєлая К.В.,Головаш Н.П., Голубкова Г.Е., Сердюк О.М., Лучкевич-Мініна І.М. (присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»), Кулєшов І.А. (присвоєно першу категорію), Андрущенко Л.І. (присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»).

З 797 учнів за обліком на 05.09.2017 р. з урахуванням новоприбулих та тих, хто вибув, закінчили навчальний рік 783 учні.

Навчальні програми за змістом виконані з усіх предметів.

       На індивідуальному навчанні знаходилось 16 учнів: Еріксен П. (2-А кл.), Маркович Е. (3-А кл.), Куровська А. , Черньов І. (3-Г кл.), Голуб Н., Штіммерман А. (5-Б кл.), Штангеєв О. (5-В кл.), Гичка К. (6-Б кл.), Штангеєв Б. (6-Б кл.), Квіташ В. (7-Б кл.), Пасічник В. (7-Б кл.), Занюк В. (8-Б кл.), Занюк А. (10-А кл.), Гордійчук Е., Діденко К., Орловський О. (11-А кл.). Пасічник Василь вибув зі школи.

З високим рівнем знань закінчили рік 175 учнів (2-4 класи – 100 учнів, 5-9 класи – 60 учнів, 10-11 класи – 15 учнів), що складає  26,74 %:

 

Антипова О., Андрушко Г., Бондар А., Еріксен Д., Зирянова К., Зарудна Д., Лазаренко С., Лук'яненко Т., Митрофанов М.,  Сметана Ж., Яремко П.  (2-А кл.);

Анохіна, Бреус М., Воронов Н., Дунєва М., Дяченко А.. Карплюк Р., Кочегарова Д., Соколвська С., Стригунова С., Суліма, Шевченко  (2-Б кл.);

Адаменко Є.. Александріді Є., Атамасенко А., Долганова Д., Клеопатрова Д., Макаревич В., Пилипюк Б., Семенюк С., Скрипко К., Токарева С., Швець М. (2-В кл.);

Боровенко В., Грищук М., Кликов Д., Лагутін М., Поповська Є., Протас А., Савченюк В., Талантова В., Томашевська Є. (2-Г кл.);

Беліченко С., Борис Є., Воспітаннік Я., Зімін М., Колесніков І., Карпенко К., Максимова С., Полгородник А., Пекарик А., Панченко Д., Сугак С., Маркович Е. (3-А кл.);

Буртова Є., Гулейчук А., Джеджула М., Горіна А., Князевич Є., Коваль Б., Куницька Д., Мостовий М., Назаренко Д., Сенюта М. (3-Б кл.);

Буксанчук С., Квеленков І., Кочегарова П., Макарова Т., Павлик Н., Тихоненко І., Толстов О. (3-В кл.);

Блан З., Болотенюк В., Лісов І., Олешко Є.,  Малугін В., Манелюк Т., Серговський А., Стороженко Д., Ходорковська К., Шатковська К., Шатковський Є., Ярошенко А. (4-А кл.);

Білоус М., Березкіна С., Бондар К., Диковицький О.,Комісарайтіс Е.(4-Б кл.);

Балабанов П., Говоруха А., Григор’єва А., Кутовий І. Литвинова Є.,Малай С., Нестеренко С., Ноженко І., Отіашвілі Н., Юханов В. (4-В кл.);

Антонова В., Бей О., Лавер Д., Нінідзе Г., Піляєва М., Харітонова С., Хмелевська Є., Шлінчак С. (5-А кл.);

Белялова Р., Бухтіяров В., Варивода Д., Голуб Н., Маменко Т., Сосинович В. (5-Б кл.);

Князевич К., Макаренко В., Науменко П., Сіра М., Штангеєв О., Чапчай М., Міхакйлуца С.,  Процик Д., Кремінь Д. (5-В кл);

Каленіченко В., Мамалат Є., Гудз І., Софієва А. (6-А кл.);

Полгородник А., Дашковська М., Чумак Р., Штангеєв Б., Кокарева Д., Кравцова Д. (6-Б кл.);

Ващенко М., Кріль О., Лукашенко Р., Фурсова С. (6-В кл.);

Болотенюк Т., Мовчан Д., Третьякова Т. (7-А кл.);

Бухтіярова М., Дерев’янчук С., Енгель П., Ібрагімова А., Зінченко О.,  Казимирів Д., Карпенко Д., Сидоренко В. (7-Б кл.);

Чуб І.(7-В кл.);

Манелюк О., Літвінов Д., Терещенко Л., Диченко Т.  (8-А кл.);

Лозіна С., Максимович Є. (8-Б кл.);

Диба О., Зелінська С., Александрова М., Александрова О. (9-А кл.);

Лебега І. (9-Б кл.);

Букшань М., Сосінович С., Морозова А., Грецька І., Нечмоня Д., Хоменко (10-Б кл.);

Андес Е., Демідова К., Крачкова Т., Шин О., Широлапов К. (11-А кл.);

Магаляс А., Маменко А., Петруньок В. (11-Б кл.);

 

1-4класи закінчили 409 учнів (306 атестованих), з них з високим рівнем

знань 100 учнів, що складає 32,68%: 11 учнів (2-А кл.), 11 учнів (2-Б кл.), 7 учнів (2-В кл.), 9 учнів (2-Г кл.),  11 учнів (3-А кл.), 10 учнів ( 3-Б кл.); 7 учнів (3-В кл.); 5 учнів (3-Г кл.); 11 учнів (4-А кл.); 5 учнів (4-Б кл.); 9 учнів  (4-В кл.).

         З достатнім рівнем знань закінчили навчальний рік 164 учнів, що складає 53,59%

Всіх учнів 1-4 класів переведено до наступних класів

5-9 класи закінчили 304 учнів, з них з високим рівнем знань 60 учнів, що

 складає 19,74%: 8 учнів (5-А кл.); 6 учнів (5-Б кл.); 9 учнів (5-В кл.); 4 учні (6-А кл.); 7 учнів (6-Б кл.); 4 учні (6-В кл.); 3 учні ( 7-А кл.); 8 учнів ( 7-Б кл.); 1 учень ( 7-В кл.); 4 учні (8-А кл.); 3 учні ( 8-Б кл).; 5 учнів (9-А кл.); 1 учень (9-Б кл).

З достатнім рівнем знань закінчили 177 учнів 5-9 класів, що складає 58,22%.

  Всіх учнів  5-8 кл.  переведено до наступних класів.

Закінчили 9-А, 9-Б класи 38 учнів. 

Всі учні були допущені до державної підсумкової атестації . Звільнено від ДПА з усіх предметів ученицю 9-Б класу Лисенко М. (згідно з довідкою ЛКК за станом здоров’я) та ученицю 9-А класу Дибу О., як учасницю міжнародних змагань (згідно листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 14.05.2018 № 063-4982 та рішення педагогічної ради, протокол №9 від 18.05.2018) 

Учні 9-А, 9-Б класу навчались за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 р. №182 (додаток №22), проходили атестацію з української мови, математики та англійської  мови.

Високий рівень знань з усіх предметів показали учні 9-А класу Александрова М., Александрова О., Бринько М., Зелінська С., Куницька В., Мартіросян А., Сиволап Д., Штоюнда А.; високий та достатній рівень – Мельник А., Онищук О., Сиволап Ф., Соболєва С.; достатній рівень – 6 учнів.

Високий рівень знань з усіх предметів показали учні 9-Б класу Лебега І., Марченко Л., Мостова А.; високий та достатній рівень – Артюшенко Д., Прохоренко Д., Федевич Д., Тертичний І.,Черненко К.; достатній рівень – Потайчук Г.

Оцінок початкового рівня знань немає.

За результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації  виписані додатки до свідоцтв.

Учні Диба О., Куницька В., Зелінська С.,Лебега І. одержали свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

      Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у 10-11 класах навчання організоване за профільним напрямом диференціації навчання – поглиблене вивчення іноземних мов. З метою здобуття учнями якісної повної загальної середньої освіти до навчального плану включено наступні профільні дисципліни: німецька мова, англійська література, англійська мова, країнознавство, ділова іноземна мова.

     Закінчили 10 клас 38 учнів, з них з високим рівнем знань – 6 учнів: Букшань М., Морозова А., Сосінович С., Грецька І., Нечмоня Д., ХоменкоЄ, окремі оцінки високого та достатнього рівня мають 29 учнів.

    Закінчили 11 клас 35 учнів, з них з високим рівнем знань – 9 учнів (Андес Е., Бакланова О., Демідова К., Крачкова Т., Шин О., Широлапов К., Магаляс А., Маменко А., Петруньок В.), достатнім – 25 учнів, окремі оцінки високого та достатнього рівня мають 28 учнів 11-х класів. Всі учні   11-А та 11-Б класів допущені до державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Звільнено від ДПА з усіх предметів учня 11-А класу Діденка К. (згідно довідки ЛКК за станом здоров'я).

 11-А та 11-Б класи проходили ДПА у формі ЗНО з 22.05.18 по 13.06.18р.

В 11-х класах атестацію у формі ЗНО пройшли 34 учні.

Учні навчались за профілем – поглиблене вивчення іноземних мов і складали державну підсумкову атестацію з таких предметів: 

української мова -34 учні;

історія України – 22 учні;

математика – 11 учнів;

англійська мова  -  22 учні;

хімія – 3 учні.

 

   Згідно з листом Міністерства освіти і науки від 15.01.2018 №1/9-27 «Про зарахування річної оцінки 12 балів з іноземної мови», рішення педагоічної ради від 01.06.2016 р. протокол №11 та наказу по школі від 01.06.2018 р. №81 «Про зарахування річної оцінки 12 балів з іноземної мови» в додаток до атестату виставлені оцінки 12 балів 8 учням, які мають міжнародні сертифікати (дипломи) мовного іспиту: Широлапов О., Харченко О., Седоченко Є. (мають мовний сертифікат Cambridge English Language Assessment B2), Маменко А. (має мовний сертифікат IELTS C1), Петруньок В., Демідова К.,  Федорчук М. (мають мовний сертифікат IELTS В2).

 

  Високий рівень знань з усіх предметів показав учень 11-Б класу Маменко А.; високий та достатній рівень – Андес Е., Демідова К., Крачкова Т., Шин О., Широлапов К., Петруньок В., Андрушко А., Попов А., Седоченко Є.; достатній рівень – 16 учнів, достатній та середній – 7 учнів, середній – 1 учень (Аветісян Г.). Оцінок початкового рівня знань немає.

 

За результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації

виписані додатки до атестатів.  Учень 11-Б класу Маменко А. отримав атестат особливого зразка та нагороджений золотою медаллю  «За високі досягнення у навчанні», Андес Е.,Крачкова Т., Петруньок В. отримали атестат особливого зразка та нагороджена срібною медаллю  «За високі досягнення у навчанні» 

 

Цифровий аналіз навчальних досягнень учнів:

 

К-ть учнів/

атестованих

Високий рівень знань

Достатній рівень знань

Середній рівень знань

Початковий рівень знань

 

 

Всі

Окремі

Всі

Окремі

Всі

Окремі

Всі

Окремі

Початкова школа

409/

306

100

201

164

34

-

34

-

-

Середня школа

304/

304

60

231

177

64

-

64

-

-

Старша школа

70/

70

15

55

37

18

-

18

-

-

Всього

783/

680

175

488

378

116

-

116

-

-

 

З метою підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей і природних обдарувань вчителі заохотили учнів школи до участі в шкільних та районних олімпіадах.

Вчителям, які підготували призерів районних олімпіад Прищепі Л.Г (5 призерів), Охматенко В.В. (5 призерів), Карповій Л.І. (4 призера), Терещенко Н.А. (3 призера), Данько К.А. (2 призера), Коротєєвій Ю.Л. (2 призера), Володіній Ю.М. (1 призер), Бутко С.В. (2 призера), Малай Н.І. (1 призер), Пискун Ю.В. (1 призер), Бородавко І.В. (1 призер), Головаш Н.П. (1 призер, Зайцевій К.В. (1 призер), Григорєвій І.В.           (1 призер), Казимирів І.В. (1 призер) оголошено подяку наказом по закладу.

В школі проводиться цілеспрямована робота по формуванню інтересу учнів до здобуття знань, зацікавлення їх у якісному і поглибленому вивченню базових дисциплін.

 Вчителям, які підготували призерів конкурсу-захисту робіт МАН Володіній Ю.М., Данько К.А. оголошено подяку наказом по закладу.

Адміністрацією школи протягом року вивчався стан викладання зарубіжної літератури, фізичної культури, іноземних мов, проводився класно-узагальнюючий контроль у 5-А кл., у 5-Б кл., у 5-В кл. Проводились контрольні зрізи знань у профільних 10-11 класах у грудні з іноземних мов; проводились контроль аудіювання на уроках іноземної мови, аудіювання та читання мовчки з української  мови; контрольні директорські роботи з  української мови   (5-А, 5-Б,5-В, 8-А, 8-Б, 10-А), математики (5-11 кл.), техніки читання (2-4 кл.), з української мови та читання (3-4 кл.), систематично перевірялось ведення щоденників учнями та стан перевірки їх класними керівниками; аналізувався стан ведення зошитів та їх перевірки вчителями, стан індивідуального навчання, стан відвідування занять учнями різних вікових груп; проводився контроль за проведенням класних годин і факультативів; проводився аналіз тематичного обліку знань із навчальних предметів у класних журналах, об’єктивність виставлення тематичних оцінок; виконання державних програм з основ наук за І семестр та за рік.

Адміністрацією школи протягом листопада-грудня вивчався стан викладання іноземних мов в закладі. З цією метою проводилось відвідування уроків англійської, німецької мов, засідань МО, позакласних заходів, вивчалось ведення документації (календарне планування навчальних програм, поурочні плани вчителів, план роботи МО, ведення класних журналів, зошитів учнів), матеріальне забезпечення викладання іноземних мов, проведено контрольні роботи  з окремих видів мовленнєвої діяльності для вивчення рівня навчальних досягнень учнів з англійської, німецької мов.

У закладі відбувається модернізація іншомовної освіти. Визначилися наступні пріоритетні напрями в галузі викладання іноземних мов, а саме:

запровадження вивчення іноземних мов з 1-го класу;

запровадження вивчення другої іноземної мови з 2 класу;

апробація нових навчально-методичних комплексів з іноземної мови відповідно до нових навчальних програм;

перегляд критеріїв оцінювання та рівнів володіння іноземними мовами відповідно до нових навчальних програм та загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

запровадження в профільному 10-му класі нових предметів, таких як «Ділова іноземна мова», «Англійська література», «Країнознавство»;

виконання державних вимог та рівня загальноосвітньої підготовки учнів відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.05.2015 року № 539 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі спеціалізованої школи № 47 ім. А.С.Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов» вчителями іноземної мови розроблялась програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування навчально-виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу в умовах міжкультурної комунікації учнів»

Висновки про контроль за станом викладання англійської та німецької мов зроблені також на основі аналізу рівня теоретичної, методичної та мовної підготовки вчителів, відвіданих уроків, перевіреної шкільної документації, учнівських зошитів, словників, бесід з учнями та діагностичних контрольних замірів з письма, усного мовлення та аудіювання, які показали сформованість знань, умінь і навичок учнів з іноземної мови.

Представниками адміністрації було відвідано 126 уроків, 17 позакласних заходів, перевірено стан ведення учнівських робочих зошитів та словників з ан­глійської мови та зошитів для проведення контрольних робіт по видах мовленнєвої діяльності.

На високому рівні проводять уроки вчителі  Сердюк О.М., Данько К.А., Осадченко Т.А.,  Голубкова А.Е., Фрунзе А.В., Терещенко Н.А, Демчук Л.Є.

Відзначені творчі пошуки вчителів кафедри   Терещенко Н.А., Малай Н.В., Фрунзе А.В. Упроваджуються такі нові технології, як комунікативна методика.

На уроках використовуються сучасні автентичні тексти, підручники видавництва «Макмілан», «Лонгман», «Хубер», «Клєтт», «Карнельсон», «Лінгвіст» матеріали науково-методичних журналів, збірки для аудіювання та аудіозаписи видавництва Оксфордського університету, комп'ютерні програми для навчання, тестового контролю.

Розвиваючий характер мають уроки  вчителів:  Данько К.А., Пискун Ю.В., Демчук Л.Є.

Учителі використовують різні форми, методи, засоби навчання, такі, як:

1. Фронтальна, групова, парна, індивідуальна.

2. Самостійна робота учнів, творчі завдання, проектні роботи, твори.

Вчителями іноземних мов проведено проектні роботи за темами та проектні роботи до Дня святого Миколая та Адвенту. Проведено конкурси до цих свят та нагородження учнів школи.

Ефективна активізація пізнавальної діяльності відмічена на уроках англійської та німецької мов.

Індивідуалізація та диференціація досягаються такими засобами:

урахування особливостей учнів та рівень їх підготовки.

використання індивідуальних завдань, відбір навчального матеріалу.

Вчителі  застосовують різноманітність форм перевірки знань.

Естетичний вплив уроків сприяє стійкому інтересу учнів до вивчення іноземних мов, високі показники учнів у навчанні.

За наслідками перевірки знань найвищу результативність демонструють вчителі: Данько К.А., Голубкова А.Е.,Терещенко Н.А., Фрунзе А.В.

Аналіз шкільної документації показав, що вчителі систематич­но перевіряють учнівські зошити, словники, записи в класних жур­налах ведуть правильно.

На підставі вищезазначеного та з метою усунення недоліків по школі був виданий наказ « Про результати вивчення стану викладання англійської, німецької мов, контролю за рівнем навчальних досягнень учнів з англійської, німецької мов».

Протягом жовтня – грудня 2017 року в школі вивчався стан викладання математики, дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних длосягнень учнів протягом 2017/2018 н.р.

Наслідки вивчення свідчать про те, що вчителі математики Бєлая К.В. (вчитель І категорії, стаж 11 років),  Гаркуша Ю.С. (вчитель ІІ категорії, стаж 10 років), Стацюк Ю.О. (спеціаліст, стаж 3 роки) мають добру науково-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предмета, забезпечують засвоєння учнями основних математичних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок.

На уроках математики використовуються сучасні форми і методи навчання, що активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до вивчення предмету, працюють над розвитком математичного мислення.

У вчителів математики є певний досвід в організації позакласної роботи, яка включає проведення і підготовку учнів до предметних олімпіад. Проте в цьому навчальному році учнів-переможців районних олімпіад з математики немає.

Стан дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів перевірено під час проведення контрольних замірів з математики.

На підставі вищезазначеного та з метою усунення недоліків по школі був виданий наказ «Про стан викладання, дотримування державних вимог до змісту й обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень з математики».

З  метою контролю за веденням шкільної документації та організацією  навчально-виховного процесу   адміністрацією школи проводилась перевірка ведення учнівських щоденників 2 -11 класів. Зверталась увага класних керівників на обов’язкове доведення до відома батьків учнів тематичних оцінок, вчителів- предметників на систематичну роботу з учнівськими щоденниками.

Протягом року  адміністрацією школи  систематично перевірялись класні журнали, про що свідчать  записи в  розділі  „ Зауваження до ведення  журналу”.

Виправлення оцінок, що має місце в класних журналах, оформлене належним чином  (на всі виправлення є відповідні підтвердження і письмові пояснення вчителів предметників та класних керівників). Відповідні порушення зафіксовані на сторінках «Зауваження до ведення класного журналу».

Однією із форм внутрішкільного контролю є класно-узагальнюючий контроль. Протягом  року такий контроль проводився в 5-А кл., 5-Б кл., 5-В кл. На основі перевірки були видані накази, в яких  пропонувалось класним керівникам (Прищепі Л.Г., Хадиці А.О., Охматенко В.В.) працювати над налагодженням більш тісного контакту  з  батьками, посилення контролю за станом ведення щоденників, а вчителям враховувати  в своїй роботі  психологічні особливості певного віку школярів. Враховуючи розумовий потенціал класу, більш урізноманітнювати форми, методи навчання, ширше впроваджувати в педагогічну практику різні види уроків, ширше застосовувати на уроках аудіовізуальні засоби навчання,наочний матеріал, більше приділяти уваги формуванню в учнів умінь аналізувати, порівнювати, робити висновки.

Заступниками директора з навчально-виховної роботи Бутко С.В., Лясоцькою О.В., Фрунзе А.В., Ткаченко Т.М. протягом навчального року відвідувались  уроки вчителів закладу з метою контролю за станом викладання предметів та надання методичної допомоги. У квітні - травні 2018 в закладі проводився Тиждень відкритих дверей – вчителі проводили відкриті уроки для методичного об’єднання та запрошували батьків учнів.

 

Підсумки науково-методичної роботи

Організаційно-керівна діяльність:

засідання методичної ради (основні питання, які розглядалися з методичної роботи);

Вересень 2017

Обговорення навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій (МОНУ)

Жовтень 2017

Підготовка до проведення педагогічних читань «Роль ІКТ у підвищенні професійної майстерності вчителя»

Січень 2018

Аналіз участі учнів у І і ІІ етапах олімпіад, конкурсів, МАН. Огляд методичної літератури.

Березень 2018

Сучасні педагогічні технології, комп’ютерізація у навчально-виховному процесі.

Квітень 2018

Аналіз діяльності роботи шкільних МО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів.

 

співпраця з закладами вищої освіти, науковими закладами, освітніми установами та громадськими організаціями:

Київський Державний університет права НАНУ, конференції, присвячені проблемам Голодомору, наукові читання, присвячені діяльності В.М. Корецького;

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НААН України, спільний проект за темою: «Розвиток здатності педагога до особистісної саморегуляції в процесі актуалізації духовного потенціалу учнів»;

Київський Університет ім.Б. Грінченка, участь у І Київському  учнівському турнирі з історії;

Інститут педагогіки НААН України – спільний проект з питань модернізації та мовної комунікації.

 

Методична діяльність:

- науково-методична проблема, над якою працює в цьому році ЗЗСО, основні напрями діяльності;

«Удосконалення навчально-виховного процесу у напрямку розвитку особистості шляхом впровадження новітніх технологій та компетентнісного підходу.»

1. Аналіз результатів освітньої діяльності з предметів.

2.Проведення педагогічних рад.

3.Проведення методичних семінарів.

4.Удосконалення рівня викладання предметів за базовими програмами.

5.Підвищення професійної компетентності вчителів МО, організація самоосвіти.

6.Ознайомлення вчителів з новими формами інтерактивних методів навчання.

7.Створення банку інформації про творчі знахідки вчителів та вивчення узагальнення втілення передового педагогічного досвіду.

8.Організація позакласної ролботи з обдарованими дітьми.

9.Робота з учителями, що атестуються.

10.Робота з педагогами-початківцями: наставництво з числа досвідчених вчителів.

11.Робота методичних об'єднань.

12.Робота шкільної бібліотеки.

 

- новітні зміни (форми роботи)  у структурі науково-методичної роботи закладу:

Розробка низки комплексно-хвильових уроків за спільною темою. Так., було проведено низку (цикл) уроків за темою «Вода» (предмети: хімія, фізика, література, мистецтво). Цикл уроків за темою «Золото» (хімія, фізика, література, правознавство тощо). Завершував цикл урок-суд за темою «Золото: добро чи зло?»

- з якого питання діяльності ЗЗСО може бути опорним в районі:

СШ №47 може бути опрною в районі з питань формування освітнього середовища та міжкультурної комунікації учнів.

 

              4.Активізація творчої діяльності педагогів

- вивчення, пропаганда та поширення педагогічного досвіду

 

Тема досвіду

Автор

Предмет

Хто вивчав

(директор,

заст.директора, голова ШМО)

Етап (вивчення, узаг., пошир.)

Форми узагальнення, поширення

Формування навчально-виховного середовища загальноосвітньо-го навчального

закладу в умовах міжкультурної комунікації учнів

Лучкевич-Мініна І.М.

Німецька мова

ШМО

вивчення

На шкільному МО вчителів німецької мови

Урок-суд

Данько К.А., Головаш Н.П.

Англійська, зарубіжна література

Заступник директора

ШМО

узагальнен-ня

На районному МО вчителів зарубіжної літератури

Фізика німецькою

Терещен-ко Н.А., Хилько С.О.

Німецька мова, фізика

Заступник директора

ШМО

узагальнен-ня

На районному МО вчителів фізики

Українська орфографія

Радоха Г.М.

Українська мова

ШМО

вивчення

На шкільному МО вчителів початкової школи

 

 

             5.Вплив педагогічного досвіду на організацію навчання учнів

 

Предмет

ПІБ вчителя

Які елементи досвіду втілено

Результат

Примітка

Математика

Природознаство

Гончарова І.В.

Математика

Підвищення рівня знань з математики

 

-

Англійська мова

Данько К.А.

Література

Підвищення рівня знань з країнознавства, зарубіжної літератури, англійської мови

-

Англійська мова

Голубкова Г.Е.

Граматика

Підвищення рівня знань з граматики англійської мови

-

 

6.Експериментальна робота

- наявність експериментів Всеукраїнського та регіонального рівнів

Всеукраїнський експеримент «Формування навчально-виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу в умовах міжкультурної комунікації учнів»

Регіональний експеримент «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі»

- інновації, які втілювались в 2017-2018 році в навчальний та виховний процес

 

Предмет

Категорія працівників

Назва інновації

Форми роботи з підготовки учителів до роботи в інноваційному просторі

Напрацьовані матеріали

Хімія

Учитель хімії

 

Комплексно-хвильовий урок

Вивчення відповідного методичного матеріалу

Конспекти уроків

 

Математика початкових класів

Учитель початкових класів Гончарова І.В.

Інтегровані уроки

Вивчення відповідного методичного матеріалу

Конспекти уроків

 

 

- упровадження результатів інноваційної діяльності;

Результати інноваційної дліяльності впроваджувались у навчальний процес іншими вчителями початкової школи.

- розгляд питань інноваційної діяльності на педрадах, семінарах тощо;

У 2017-2018 рр проведено педради за наступною тематикою:

СЕРПЕНЬ

Аналіз роботи з функціонування та розвитку особистісно зорієнтованого спрямованого освітнього простору, впровадження Державних стандартів освіти та завдання на 2017-2018 н.р.

Бутко С. В.

ЖОВТЕНЬ

Забезпечення наступності в роботі початкової та основної школи як одна з основних умов реалізації особистісно зорієнтованого навчання.

Ткаченко Т. М.  Фрунзе А. В.

ГРУДЕНЬ

Ефективні прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів під час роботи з комп`ютером на всіх етапах уроку.

Бутко С. В.

ЛЮТИЙ

Культивування в вихованців досвіду свободи прийняття особистісних рішень.

Горбунова Л. С.

КВІТЕНЬ

Потенціал технології кооперованого навчання.

 Лясоцька О. В.

Порядок денний кожної з них включав питання інноваційної діяльності й виконання завдань експерименту.

- створення бази даних інновацій, наявність каталогів тощо:

Створено каталог інноваційних уроків вчителів СШ №47

                   

 

13. Організація та проведення районних,  всеукраїнських, міжнародних заходів (семінарів, конкурсів тощо):

- тематика, категорія працівників, термін проведення;

Районне літературно-мистецьке свято «Я поведу вас у вічність», присвячене 295-річчю з дня народження Г.С. Сковороди».

Методичне об'єднання учителів зарубіжної літератури Печерського району. Відкритий урок-суд по творчості Оскара Уайльда.

Методичне об'єднання вчителів фізики.

Засідання профспілкового комітету Печерського району .

Науково-практичний семінар «Невідомий Антон Макаренко», - до 130-річчя з дня народження.

 

      - міжнародна співпраця (назва закладу,  вид співпраці, спільні заходи за 2017-2018 навчальний рік).

 

Спеціалізована школа №47 тісно співпрацює з центром німецької культури „Widerstrahl“.  Набазі нашої школи 12 грудня 2017 року розпочав роботу проект «Партнерська школа Австрійського мовного диплому OSD Kiew». Мета проекту спрямована на інтеграцію шкільної програми з вивчення німецької мови у відповідності до європейських рівнів Ф1-С2 та отримання учнями мовного диплому міжнародного рівня. Наша постійна  співпраця базується на організації семінарів, підвищення кваліфікації вчителів, проведенні тренінгів з носіями мови, залученні молоді до участі в мовних таборах та різноманітних проектах по вивченню іноземної мови.

Урочисте нагородження учнів міжнародними мовними дипломами рівнів А1 та А2 в посольстві Австрії в Україні.

26 вересня 2017 року вчителі та учні школи відвідали чудовий захід «Німецький сад» в посольстві Федеративної республіки Німеччини Київ.

15 січня 2018 року за адресою Бізнес Центр «Гулівер» відбувся захід «Німецькомовна інформаційна платформа». Презентація стипедіальних програм DAAD.

Вже четвертий рік за підтримки видавництва «Hueber» наші вчителі мають змогу відвідувати цікаві семінари і постійно вдосконалювати свій рівень знань.

9 жовтня 2017 року в рамках «Тижнів Німеччини в Україні центр „Widerstrahl“ провів круглий стіл на тему «Творчість німецьких письменників в шкільному курсі зарубіжної літератури». Школу запросили як партнера та надали можливість висловлювати свою думку та своє бачення з приводу викладання спецкурсів німецької мови для старших класів.

За підтримки Goethe-Institut в Україні наші учнів відвідали на протязі 2017 року: презентації книжок, інтерактивні виставки, фестиваль «Єдність та толерантність», музичні читання, літературні читання казок Братів Грімм.

13 травня 2018 року в рамках святкування Дня Європи був проведений круглий стіл з керівниками німецької школи „Deutsche Schule Kiew“.

 

Постійна співпраця з видавництвами Mac Millan, Pearson Education, Oxford, Longman.

Міжнародна програма “KOICA International” (Південна Корея, Сеул). Покращення якості освіти в Ураїні, обмін досвідом з представниками інших країн.

Семінари, тренінги, прекзентації, розробка плану для вирішення проблеми у галузі освіти та його реалізація. Відвідування освітніх закладів різних рівнів.

Навчання за кордоном.

Липень 2017р. – Churchill House, Ramstage, Kent (St. Lawrence College)/

Занурення в мовне середовище. Відвідування школи, уроки з носіями мови.

Вивчення за кордоном англійської мови.

Листопад 2017р. – Camp Beaumont, Ashford, Kent (Crossvenon Hall)/

Вивчення англійської мови. Презентація проектів.

 

 

15. Робота з обдарованими дітьми

 

- підготовка до участі учнів в олімпіадах з навчальних предметів та конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт МАН

 

 

 

Підсумки участі учнів СШ №47

у районних конкурсах та олімпіадах з предметів

2017-2018 н.р.

№ п/п

ПІ учня

Предмет

Місце

Учитель, який підготував

1.

Князевич Катерина

Конкурс Шевченко

2

Охматенко В.В.

2.

Бухтіяров Володимир

Конкурс Шевченко

3

Охматенко В.В.

3.

Полгородник Аліна

Конкурс Шевченко

3

Карпова Л.І.

4.

Терещенко Любов

Конкурс Шевченко

1

Карпова Л.І.

5.

Познахоренко Андрій

Конкурс Шевченко

3

Карпова Л.І.

6.

Онищук Олена

Конкурс Шевченко

2

Зайцева К.В.

4.

Андес Ельвіра

Конкурс Яцика

3

Прищепа Л.Г.

5.

Джеджула Марія

Конкурс Яцика

3

Казимирів І.В.

6.

Князевич Катерина

Конкурс Яцика

3

Охматенко В.В.

7.

Бухтіяров Володимир

Конкурс Яцика

3

Охматенко В.В.

8.

Шлінчак Софія

Конкурс Яцика

3

Прищепа Л.Г.

9.

Сіра Марія

Конкурс Яцика

3

Охматенко В.В.

10.

Полгороднік Аліна

Конкурс Яцика

3

Карпова Л.І.

11.

Манелюк Олександра

Німецька мова

1

Терещенко Н.А.

12.

Терещенко Любов

Німецька мова

1

Терещенко Н.А.

13.

Познахоренко Андрій

Німецька мова

1

Малай Н.І.

14.

Диченко Тарас

Німецька мова

2

Терещенко Н.А.

15.

Лебега Ірина

Німецька мова

3

Григорєва І.В.

16.

Третьякова Тетяна

Українська мова

2

Прищепа Л.Г.

17.

Ібрагімова Аміна

Українська мова

2

Зайцева К.В.

18.

Болотенюк Тетяна

Українська мова

3

Прищепа Л.Г.

19.

Букшань Марія

Українська мова

2

Прищепа Л.Г.

20.

Андес Ельвіра

Географія

2

Коротєєва Ю.Л.

21.

Федорчук Михайло

Географія

3

Коротєєва Ю.Л.

22.

Букшань Марія

Біологія

3

Володіна Ю.М.

23.

Дубова Марія

Компютерна графіка

3

Бородавко І.В.

24.

Фармагей Марія

Хімія

2

Бутко С.В.

25.

Бухтіярова Марія

Хімія

2

Бутко С.В.

26.

Максимович Єлизавета

Англійська мова

2

Пискун Ю.В.

27.

Ревічева Ангеліна

Англійська мова

1

Данько К.А.

28.

Грецька Ірина

Англійська мова

3

Данько К.А.

29.

Ревічева Ангеліна

Зарубіжна література

3

Головаш Н.П.

 

Підсумки участі учнів СШ №47

у Всеукраїнському конкурсі-захисті МАН у

2017-2018 н.р.

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Клас

Місце

Предмет

Ревічева Ангеліна Вадимівна

10

3

Англійська мова

Лебега Ірина Олександрівна

9

2

Біологія

Грецька Ірина Сергіївна

10

3

Англійська мова

Красна Анна Анатоліївна

10

2

Біологія

 

- Цього року учні школи традиційно брали участь у інших конкурсах, олімпіадах, фестивалях, турнірах: Кенгуру – 133 учня, Геліантус - 145, Соняшник - 170, Левеня – 6 учнів, Олімпус – 136 учнів, а також у брейн-рингах тощо).

Учні 2-4 класу здають Міжнародний екзамен з німецької мови рівня А1 Kids, 8 учнів 11 класів здали екзамен на Міжнародний диплом В2 – С1.

 

 

Підсумки виховної роботи

Однією з умов досягнення високих результатів у навчанні учнів є організація в школі виховної роботи, основними завданнями якої є:

Формування всебічно розвиненої особистості.

Формування моральної, правової свідомості учнів.

Формування героїко-патріотичної свідомості учнів.

Формування національної свідомості учнів.

Становлення національної школи, національної системи виховання громадянина незалежної держави.

Виховна робота в школі проводиться згідно річного плану роботи школи та відповідних наказів управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в м. Києві державної адміністрації та програми дослідно-експериментальної роботи за темою «» Формування навчально-виховного середовища загальноосвітнього закладу в умовах міжкультурної комунікації учнів», організована за різними напрямками роботи:

Національно-патріотичне виховання;

Морально-статеве та гендерне виховання;

Естетичне виховання;

Формування здорового способу життя;

Екологічне;

Правове виховання та профілактика правопорушень;

Попередження негативних звичок та жорстокого поводження з дітьми;

Родинно-сімейне;

 

Найголовніші виховні заходи та події за 2017-2018 н.р.

 

1 вересня 2017 року відбулася щоріна акція «Портфелик».Колектив школи, батьки, учні  радо долучилися до благодійної акції  на підтримку дітей-сиріт, які перебувають на вихованні КОЦСПРД «Переяслав».  Мета акції: зібрати канцелярське приладдя, книжки до нового навчального року.

14.09.2017 р. Спеціалізована школа №47 зібрала шанувальників Г.Сковороди на семінар «Дивосвіт Сковороди». Зустріч однодумців пройшла в теплій, дружній атмосфері. На ній були присутні: ініціатор і автор концепції Сковородинських навчань культурософ О.А.Шокало, доктор педагогічних наук, доктор теології Г.М.Сагач, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти І.Г.Єрмаков, директори та вчителі шкіл Печерського району. Учасники семінару дійшли висновку, що нині нагальною потребою є вивчення й засвоєння суті нового вчення мудреця та впровадження в освітній процес морально-світоглядних принципів Сковородинської філософії.

День учителя 2017, в нашій школі пройшов у рамках програми «Хто кращий», учасниками жіночої та чоловічої команд, звичайно, були вчителі.  Діти приготували пісні, танцювальні номери та кумедні сценки. Традиційно, з вітальним словом виступила директор школи Світлана Миколаївна Нетецька, нагородила грамотами  педагогічних працівників, які досягли особливих успіхів на професійному терені та висловила вітання іменинникам. На відмінно пройшов  день самоврядування. Старшокласники виступили в ролі педагогів, ведучи уроки в початкових класах, а справжні вчителі насолоджувалися тимчасовим відпочинком.

5.10.17 відбулася цікава подорож-екскурсія до с. Коврай, Золотоніського району  Черкаської області, де певний час жив та працював відомий філософ-просвітитель, поет  Григорій  Сковорода. Саме там він написав низку віршів відомої збірки «Сад божественних пісень» і заклав основу філософських та педагогічних думок.

НВК ім. Сковороди в рамках Всеукраїнського проекту «Сковорода – 300» запросили нас на урочисте відкриття  Всеукраїнських Сковородинівських навчань  «Пізнай себе».

День захисника України, День святої Покрови Пречистої Богородиці, День Українського козацтва – одразу 3 свята, також значуща дата, яка щорічно переповнює гордістю та хвилюваннями серця мільйонів громадян нашої України.

 

Свято, яке відзначатиметься 14 жовтня, учні 47 школи відсвяткували днем раніше. Зворушливий концерт із тематичними музичними, пісенними й танцювальними композиціями приготували для нас учні молодших класів.

Благодійний осінній ярмарок вже став традиційним у нашій школі  і відбувається декілька років поспіль. Учні та батьки ретельно готуються до нього: випікають різні смаколики, демонструють майже витвори мистецтва, проявляють свої організаторські здібності, прикрашають овочами, фруктами, квітами, рушниками та кошиками свої столи, які в результаті перетворюються на справжні шедеври.

  Учні щколи  разу беруть участь у благодійних акціях і допомагають тим людям, які цього потребують. Колектив школи, батьки, учні залюбки долучаються до благодійності, адже ми намагаємось виховувати в дітях милосердя. Виручені кошти ми передавали бійцям АТО, підтримували дитячий будинок в КОЦСПРД «Переяслав». На цей раз відбулась адресна допомога онкохворій дівчинці. Зібрані кошти у розмірі  65 151 грн. перераховані дитині, яка має діагноз гострий лімфобластний лейкоз і знаходиться в онкологічному диспансері на хіміотерапії.

15 жовтня команда сш № 47 взяла участь у ХІХ Міжнародному Покровському інтелектуальному конкурсі в м. Ніжин Чернігівської області. Грали 17 команд, в тому числі й із Білорусії. За кожний із конкурсів журі присуджувало місця окремо. Наші учні привезли 3 грамоти, серед яких одне - І місце й одне - ІІ місце.

28 жовтня відзначалося свято, яке для українців має велике значення, завдяки якому ми зараз вільно пересуваємось і з радістю живемо на нашій землі – День визволення України від фашистських загарбників, день вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України.

  До цієї дати учні та вчителі школи підготувались з усією серйозністю. Впродовж дня проводились тематичні уроки,  бесіди, лекторії  «Ми проти війни!». Шкільний музей «Перемога або смерть» знову цілий день тримав відкритими свої двері для школярів і всіх бажаючих. Старшокласники проводили уроки-екскурсії для учнів молодших класів, знайомили їх із цікавими фактами та історичними подіями. Діти залишилися вражені розповіддю учнів-екскурсоводів про дійсність тих часів.

З нагоди річниці визволення міста Києва від німецько-фашистських загарбників у Київському військовому госпіталі, що знаходиться на Печерську, відбувся святковий концерт. Ветеранів привітала Печерська адміністрація, головний лікар госпіталю, та з чудовими номерами виступив дитячо-юнацький клуб "Веселка" представниками якого, звичайно, були учні 47 школи.

  Одним із головних пріоритетів школи № 47 у м. Києві є постійна та системна робота колективу над проектом «Сковорода – 300».Продовжуючи роботу над проектом з 2012 року «Йдемо за Сковородою», як і щорічно, проходить святкування згідно з певною програмою. В фойє школи ми побачили виставку дитячої творчості «Не любить серце, не бачачи краси», на дверях до класів красувались афоризми, всюди витав дух ювіляра. Коли поспішали до актової зали, неможливо було оминути чудові стенди, які  розповіли більш детально та яскраво про життя і діяльність мислителя. Учні з радістю побували на оглядовій екскурсії «Стежками Сковороди». На літературно-мистецький захід «Я поведу Вас у вічність…»  до нас завітали  імениті гості, науковці, педагоги, діячі мистецтв, студенти, учні, батьки.

18 грудня учні молодшої школи показали виставу «Вертеп», відбулася виставка ялинок своїми руками «Зелена красуня». Учні 47 школи зважилися на сміливий і цікавий експеримент – вистава «За двома зайцями» в новому амплуа: на шкільній сцені, адаптоване дійство на сучасний лад і неперевершена гра юних акторів-школярів.

27 лютого 2018 року делегація Київського університету права  НАНУ на чолі з ректором Бошицьким Ю.Л., та професором кафедри загально-теоретичних та соціально-гуманітарних дисциплін Івановим В.М. і доцентом кафедри  галузево-правових  наук  університету Рассомахіною О.А.  в  рамках  профорієнтаційної  роботи  відвідали нашу школу, назвавши  її однією з кращих шкіл столиці, з метою налагодження партнерських контактів та підписання угоди про співпрацю.

 Директор школи пані Нетецька С.М. та її команда в складі заступників директора Бутко С.В., Горбунової Л.С., Лясоцької О.В., Фрунзе А.В. познайомили  делегацію з організацією  навчально-виховного процесу в школі де поглиблено вивчаються  англійська та німецька мови, сучасної матеріально-технічною базою навчального закладу, а також обговорили широке коло питань щодо співпробітництва.

  Ректором КУП НАНУ було  запропоновано створити у школі клас з поглибленим вивченням основ інтелектуальної власності, щоб  ознайомити учнівську молодь  з  історією винаходів від прадавніх часів до сьогодення та їх належною правовою охороною.

Традиційно відбувся концерт, присвячений 8 березня.

Наша сучасна школа № 47 є прикладом постійного прагнення догармонії. Наш учбовий заклад має на меті вдосконалення моделі сучасної прогресивної освіти на базі фундаментальних концепцій А.С. Макаренка. Школа святкує130–річний ювілей класика педагогіки, справжнього новатора і основоположника нових методів виховання молодого покоління 20-го сторіччя.

13.03.18. Пройшли фінальні змагання Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей "Олімпійське лелеченя". Наша команда посіла ІІІ місце в районі.

17 травня акції, присвячені українській вишитій сорочці, традиційно проводяться і в нашій школі. Кожен учень, вчитель і тех.працівник  школи не залишився байдужим і одягнув вишите вбрання. Спільними зусиллями ми підготували генетичний вишиваний код школи, де кожен клас підготував свій генетичний вишиваний код класу. Таким чином, цілий день нас тішила та підіймала настрій виставка «Генетичний код школи», де кожен бажаючий міг помилуватись результатами своїх творінь.

Танцювальний конкурс «Київський вальс» став  традиційним. Кожного року в ньому беруть участь випускники шкіл м. Києва. Цього року наші учні показали гарні танцювальні здібності, зібраність, синхронність та чудовий результат. Мелодійний вальс у виконанні наших учнів  отримав  І місце.

Цого року наша школа приймала активну участь у змаганнях "Сокіл" ("Джура") і школярі показали гарний результат! Юні джури змагалися у різних конкурсах і продемонстрували добру підготовку, злагоджені командні дії, індивідуальні вміння та призові місця.

Насичений яскравими костюмами, піснями та театралізованими виставами в Печерському районі відбувся  фестиваль-конкурс дитячих театральних колективів «Кришталевий каштан-2018-на Печерську».

Ми з радістю прийняли участь і діти нашої школи продемонстрували свій неперевершений талант на сцені, показали справжній професіоналізм у виставі «За двома зайцями», та здобули «гран-прі» фестивалю.

 

 

 

Аналіз готовності школи до 2018 – 2019 н.року

1. Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення за навчальним закладом певної ділянки адміністративного району:  немає

2. Наявність копій первинних списків дітей 6-річного віку, одержаних від виконавчої влади: немає

3. Обладнано для шестирічок :

спалень -   1 , кімнат для відпочинку -  1  , спортмайданчиків -    2 .

4. Кількість:

    груп продовженого дня -    7 , у них дітей  -   210;

    кімнат для відпочинку -    1.

5. У 2018-2019 навчальному році  в навчальному закладі  буде навчатися  820 учнів, 30 класів.

середня наповнюваність класів (груп):

1--9х – 24,5 учнів,

10-11-х – 25 учнів.

6. Наявність проекту плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік:

в наявності

7. Стан та якість ремонту приміщень:

   капітального  -  задовільний;

   поточного     -    задовільний.

   Хто виконував роботи з ремонту будівель: власними силами.

 8. Стан території та  її площа - 10400 кв.м., кількість дерев - 85, у тому числі фруктових дерев – немає, ягідних кущів - немає,  квітників -  4, теплиця (оранжерея) - немає.

9. Кількість і стан допоміжних споруд : немає

Наявність цементованих  майданчиків для сміттєзбірників - 1,

стан – задовільний.

10. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан: задовільний

11. Навчально-дослідна ділянка та її характеристика : немає

12. Спортспоруди і майданчики, ігрові майданчики, їх розміри та технічний стан: 

1060 кв.м, стан задовільний

13. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

 

 Кабінети/ лабораторії

Кількість

Укомплектовано навчальним об-ладнанням відпо-відно до переліку навчально-наоч-них посібників і навчального обладнання

Наявність перспективного плану обладнання кабінету

 

 

     є / немає

Наявність правил безпеки і памяток для кабінетів навчальних закладів, їх виконання

повністю

частково

Біології

1

+

 

+

+

Хімії

1

+

 

+

+

Фізики

1

+

 

+

+

Інформатики

1

+

 

+

+

 

14. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

 

Вид майстерень

Площа, кв.м.

Кількість робочих місць

Наявність обладнання та інструмента за нормою

Тип підлоги

Освітленість

Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)

З обробки металу та деревини

В майстернях відсутнє обладнання , інструменти та матеріали за нормою.

З обробки харчових продуктів

З обробки тканини

 

15. Наявність кабінету профорієнтації: в наявності

16. Наявність методичного кабінету: в наявності

17. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: в наявності

 

18. Наявність технічних засобів навчання (ТЗН), їх стан і зберігання:

Назва технічних засобів навчання

Кількість

У тому числі справних

Компютери та компютерна техніка

55

55

Інтерактивна дошка

5

5

Мультимедійний центр

-

-

Музичний центр

-

-

Магнітофони

4

4

Телевізори

15

15

Кінопроектори

-

-

Діапроектори

-

-

Радіовузол

1

1

Епіпроектори

-

-

Екрани

2

2

Інші пристрої

-

-

 

19. Розміри спортивної  зали - 460 кв.м., наявність обладнання, інвентарю за нормами – в наявності, їх стан, забезпечення пожежної безпеки:

забезпечено за нормами

20. Розміри тренажерної зали - немає

21. Наявність басейну та його стан: немає

22.  Наявність та розміри актової зали – 244 кв.м.

23. Наявність тиру – в наявності, кабінету предмету «Захист Вітчизни» -                    в наявності.

24. Стан меблів (у класних приміщеннях, кабінетах тощо) - задовільний

25. Наявність їдальні або буфету: їдальня та буфет

      кількість посадочних місць : 200

      забезпечення та стан технологічним обладнанням, меблями:  забезпечені                   санітарний стан:  задовільний

      умови для миття рук: так

     Наявність проточної води: холодної -так, гарячої- так.

26. Організація питного режиму: 9 питних фонтанчиків.

27. Наявність медичного, стоматологічного  кабінетів: в наявності

Хто здійснює медичний контроль за станом здоровя дітей:  медична сестра

28. Наявність і стан бібліотеки: в наявності, задовільний

29. Фонд підручників 14539, художньої літератури 1263,

     періодичних видань 6, з них 6 – за кошти батьків.

     Забезпеченість підручниками за предметами 85%.

30. Забезпеченість освітлення в класах, кабінетах згідно з нормами: забезпечені

31. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення: 

в наявності

32. Наявність і стан протипожежного обладнання :

протипожежні щити: немає

вогнегасники: 32 шт.

блискавкозахист: в наявності, задовільний

пожежні водойми (гідранти): немає

пожежні рукави: немає

наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації: в наявності

33. Стан покрівлі: задовільний, потребує обстеження

34. Наявність і стан інженерних комунікацій:

       водопостачання: задовільний

       газопостачання: немає

       електропостачання: задовільний

       каналізація: задовільний

35.  Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі: задовільний

36. Наявність  підсобного господарства та його стан: немає

37.Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки

в кабінетах підвищеного ризщику), накази з питань ОП, БЖД: в наявності, відповідають нормативним документам

38. Готовність навчального закладу до зими,  наявність планів підготовки до осінньо-зимового періоду – в наявності. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан: задовільний     

39. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом: вакансія вчителя німецької мови, вчителя англійської мови (станом на 21.08)

Успіхи   школи -   це   не   мої  особисті  успіхи,   а  успіхи всіх учасників  навчально-виховного процесу, це успіхи нашого закладу.

Щиро   вдячна   педагогічному  колективу  за   щоденну  наполегливу працю,  творчість  і  винахідливість. Щиро вдячна всім працівникам школи за сумлінне виконання своїх професійних обов язків,  за особистий внесок кожного в справу створення найсприятливіших умов для перебування і навчання дітей в нашій школі. Особливо хочу подякувати адміністрації,своїм заступникам за розуміння, підтримку, творчість . І все це заради наших дітей, бо діти - то є оцінка нашого життя, його зміст і продовження. Ми повинні дати їм все найкраще, виховати їх добрими, розумними  і  щасливими.

 Шановні учасники зборів! На цьому я закінчую свій звіт. Тож будьмо завжди разом - школа, сім'я, громадськість. Сподіваюся на співпрацю. Всім нам зичу, щоб наші діти зростали вільними, толерантними,  конкурентоспроможними, підготовленими до життєвих випробувань, всебічно розвинутими , але найголовніше – щирими, чуйними людьми, здатними допомагати, розуміти, підтримувати. Нехай всім щастить!